Nieuws

Op dit moment is Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg in gesprek met verschillende partijen om zich te vestigen op Zevenellen Biobased Agriculture. Wanneer er een vergunning word aangevraagd wordt dit uiteraard bekend gemaakt via de website van de gemeente Leudal.
Onderstaand zijn zowel vergunning aanvragen als andere nieuwsberichten over Zevenellen Biobased Agriculture te lezen. 

Plaatsing van een toeganspoort op de Berikstraat

Zevenellen Biobased Agriculture is zichtbaar in ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is dat er wegens veiligheidsredenen een toegangspoort op de Berikstraat geplaatst gaat worden. De plaatsing zal gebeuren op 5 december aanstaande, de werkzaamheden zijn in een dag afgerond.  
Lees meer >

Explosievenonderzoek terrein Zevenellen Spannend? Zeker. Gevaarlijk. Nee.

Begin november start REASeuro Explosieven Experts met een explosievenonderzoek op bedrijventerrein Zevenellen. We bellen met Stefan Zomers, projectleider bij het bedrijf, en vragen hem wat we de komende tijd mogen verwachten op het terrein.
Lees meer >

Informatieavond Milieueffectanalyse Zevenellen in de Roffert

Dinsdag 17 oktober heeft de gemeente Leudal een informatieavond georganiseerd. Inwoners zijn tijdens deze avond ingelicht over de conclusies van de milieueffectanalyse. De ruim 70 bezoekers zien Bart Pastoor (dagvoorzitter) de avond openen en na zijn aftrap is het woord aan de inhoudsdeskundigen wethouder Piet Verlinden en Olaf Beckers van bureau Kragten.
Lees meer >

Milieu-effectanalyse uitkomsten

In hoeverre gaan inwoners die in de omgeving van het bedrijventerrein Zevenellen wonen hinder ondervinden van de bedrijvigheid op Zevenellen? Onderzoeksbureau Kragten is in opdracht van de gemeente aan de slag gegaan met deze vraag en is een milieueffectenanalyse opgestart. In dit onderzoek kijkt men naar geluid, lucht en geur. Dit zijn de zogenoemde milieuaspecten en per aspect wordt de meest extreme situatie inzichtelijk gemaakt met een gezondheidseffectscreening (GES). De GES beoordeelt de situatie op basis van acht klassen: van zeer goed tot zeer onvoldoende.  
Lees meer >

Resultaten milieueffectanalyse bedrijventerrein Zevenellen bekend

Op 17 oktober 2017 hield de gemeente Leudal een informatiebijeenkomst over de milieueffectanalyse (MEA) die voor bedrijventerrein Zevenellen is uitgevoerd. In gemeenschapshuis de Roffert in Buggenum zijn de resultaten van dit onderzoek met omwonenden, grondeigenaren, ondernemers, politici en belanghebbenden gedeeld en toegelicht.    
Lees meer >

Informatieavond resultaten milieueffectanalyse bedrijventerrein Zevenellen

Op 17 oktober 2017 vindt een informatiebijeenkomst plaats in gemeenschapshuis De Roffert, Berikstraat 11a in Buggenum. Deze bijeenkomst is georganiseerd door gemeente Leudal en gaat over de milieueffectanalyse bedrijventerrein Zevenellen. U bent van harte welkom.  
Lees meer >

Biobased Agriculture 2.0 komt tot bloei op Zevenellen

Bij ‘reguliere’ Biobased Agriculture denken we voornamelijk aan het gebruik van groene grondstoffen. Je kunt dan denken aan grondstoffen afkomstig van beheerste teelt, bijproduct van intensieve agrarische activiteit of zelfs reststroom van een verwerkingsproces. Maar in onze ogen heeft Biobased Agriculuture veel meer te bieden. We gaan het laten zien op Zevenellen.  
Lees meer >

Koelwaterafvoerkanalen aangekocht 

OML Zevenellen B.V. heeft begin 2017 de voormalige koelwaterafvoerkanalen van NUON Power Buggenum B.V. gekocht. Twee kanalen bevinden zich ten zuiden van de spoorlijn. OML wil deze koelwaterafvoerkanalen inzetten voor infiltratie/buffervoorziening voor Zevenellen, the centre of Biobased Agriculture. Bij de aankoop diende het kanaal ten noorden van de spoorlijn ook te worden verworven. Dit kanaal wil OML inzetten voor natuurontwikkeling of andere ontwikkelingen die de omgeving ondersteunen, eventueel in combinatie met de dijkverzwaring door Waterschap Limburg.
Lees meer >

Eerste resultaten bodemonderzoek 

Begin februari is GEONIUS gestart met een bodemonderzoek, waar inmiddels de eerste resultaten van bekend zijn. Mario Jetten, projectmanager OML, licht de resultaten toe. “GEONIUS heeft de grond milieu- en civieltechnisch onderzocht op toepasbaarheid. Zij hebben gekeken naar de mate van vervuiling en de geschiktheid voor bouwen.”
Lees meer >

MER-aanmeldnotitie van het mestbe-/verwerkingsinitiatief op de agenda van de commissie Fysiek (gemeente Leudal) van 16 mei 2017

Op basis van deze aanmeldingsnotitie moet beoordeeld worden of er een milieueffectrapportage moet worden gemaakt voorafgaande aan de nog te verlenen milieuvergunning. Burgemeester en wethouders hebben op 25 april 2017 besloten dat het opstellen van een milieueffectrapportage niet noodzakelijk is omdat bij toetsing is gebleken dat belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ontbreken.  
Lees meer >